فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 23:03:49 +0330fa حیات سیاسی طلبکارانه http://www.faratab.com/news/476/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Sat, 05 Mar 16 02:58:03 +0330 حیات سیاسی طلبکارانه
همچنان اصولگرایان طلبکارانه به حیات سیاسی خود ادامه خواهند داد و گناه روی گردانی مردم از خود را مطابق معمول به گردن امریکا، انگلیس و بی بی سی خواهند انداخت و همان روش را ادامه خواهند شد.

]]>