فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 19:24:00 +0330fa هشدار مجدد آمریکا نسبت به احتمال وقوع فاجعه بزرگ به علت فروریختن سد موصل http://www.faratab.com/news/440/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84 Tue, 01 Mar 16 02:24:49 +0330 هشدار مجدد آمریکا نسبت به احتمال وقوع فاجعه بزرگ به علت فروریختن سد موصل
به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا نسبت به وقوع فاجعه به علت فروریختن سد موصل هشدار جدی داده است

]]>