فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 06:36:08 +0330fa انتخابات مجلس؛ همه‌ پرسی برای سیاست خارجی روحانی http://www.faratab.com/news/427/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%9B-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 28 Feb 16 12:51:15 +0330 انتخابات مجلس؛ همه‌ پرسی برای سیاست خارجی روحانی
اولین انتخابات ایران بعد از توافق هسته‌ای می‌تواند به مثابه یک همه‌پرسی برای رد یا تایید تلاش‌های حسن روحانی در بهبود روابط با غرب قلمداد شود.

]]>