فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 17:13:53 +0330fa طرح جایگزین آمریکا درصورت شکست طرح آتش بس سوریه http://www.faratab.com/news/424/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sun, 28 Feb 16 13:00:03 +0330 طرح جایگزین آمریکا درصورت شکست طرح آتش بس سوریه
کری در هشدارهایش نسبت به اوضاع سوریه گفت که اگر راه حل بحران سوریه از طریق مذاکرات حل نشود احتمال فروپاشی سوریه به طور کامل وجود دارد و دیگر بسیار سخت خواهد بود که بتوان آن را یکپارچه تصور کرد.

]]>