فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 15:27:47 +0330fa مسیر مبهم اقتصاد و سیاست آلمان بعد از بحران سیاسی http://www.faratab.com/news/6851/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C- Thu, 23 Nov 17 14:03:24 +0330 مسیر مبهم اقتصاد و سیاست آلمان بعد از بحران سیاسی
با شکست گفتگو های بین احزاب برای تشکیل دولت که یکشنبه این هفته رخ داد این کشور در مسیر نامعلومی گام بر می دارد.

]]>