فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 19:21:05 +0330fa طراحی استراتژی، برنامه ریزی و مهارت های فروش و فروشندگی حرفه ای اثر محمد بلوریان تهرانی http://www.faratab.com/news/6467/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 24 Jul 17 00:22:03 +0430 طراحی استراتژی، برنامه ریزی و مهارت های فروش و فروشندگی حرفه ای اثر محمد بلوریان تهرانی
آشنایی با بحث های راهبردی استراتژی فروش برای کلیه مدیران ارشد، مدیران میانی و حتی کارشناسان بازایابی و فروش الزامی و حیاتی است. خواندن کتاب هایی از این قبیل می تواند در تکمیل اطلاعات علوم و فنون بازاریابی بسیار مثمرثمر واقع شود.

]]>