فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 20:15:16 +0330fa 10 دروغ بزرگی که حکومت کره شمالی به مردم می گوید! http://www.faratab.com/news/5967/10-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 03 Apr 17 13:30:55 +0430 10 دروغ بزرگی که حکومت کره شمالی به مردم می گوید!
حکومت کره شمالی مدعی اختراع همبرگر، کشف تک شاخ و دارویی برای ایدز است !

]]>