فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 14:56:54 +0330fa 10 رهبری که خطرناکترین دیکتاتورهای قرن معاصر بودند! http://www.faratab.com/news/2600/10-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%21 Sat, 02 Jul 16 19:20:02 +0430 10 رهبری که خطرناکترین دیکتاتورهای قرن معاصر بودند!
10 نفر از دیکتاتورهای قرن معاصر که در انجام جنایت گوی سبفت را از دیگر دیکتاتورهای هم دوره شان ربوده اند کسانی که در دوران زمامداری شان بیشترین تعداد افراد کشته شده است

]]>