فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 21:32:57 +0330fa قدرت ايران از مردم و ابزارهاي دفاعي اش نشات گرفته است http://www.faratab.com/news/5658/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 04 Feb 17 18:11:45 +0330 قدرت ايران از مردم و ابزارهاي دفاعي اش نشات گرفته است
در پي فرمان دونالد ترامپ مبني بر منع ورود شهروندان ايراني به خاك آمريكا، وزارت خارجه كشورمان با حضور تيم ملي كشتي آزاد آمريكا به ايران مخالفت كرد.

]]>