فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 19:52:29 +0330fa تحكيم برجام با پيوندهاي اقتصادي ميان تهران و پاريس http://www.faratab.com/news/5611/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3 Wed, 01 Feb 17 15:37:47 +0330 تحكيم برجام با پيوندهاي اقتصادي ميان تهران و پاريس
ژان مارك آيرو وزير خارجه فرانسه كه به تهران سفر كرده است، در كنفرانس مطبوعاتي خود با محمدجواد ظريف اعلام كرد: در زمينه اقتصادي، تجارت دو كشور ايران و فرانسه 200 درصد افزایش یافته است.

]]>