فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 06:04:02 +0330fa تشکیل ستاد ویژه برای جلوگیری از تاثیر حادثه پلاسکو بر بازار http://www.faratab.com/news/5346/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87--%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Thu, 19 Jan 17 20:53:24 +0330 تشکیل ستاد ویژه برای جلوگیری از تاثیر حادثه  پلاسکو بر بازار
رییس اتحادیه پوشاک تهران ضمن ابراز تاسف از فروریختن ساختمان پلاسکو اعلام کرد: با وجود از بین رفتن پارچه و پوشاک تهیه شده برای شب عید، هیچگونه تغییری در قیمت لباس ها نخواهیم داشت و با تشکیل ستادی به خسارت دیده ها کمک خواهیم کرد.

]]>