فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 17:42:10 +0330fa «جام کوردی» پلی برای گسترش روابط فرهنگی ایران و اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/5143/%C2%AB%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%C2%BB-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 28 Dec 16 23:25:01 +0330 «جام کوردی» پلی برای گسترش روابط فرهنگی ایران و اقلیم کردستان
روزنامه جام کوردی نخستین نشریه دوزبانه کوردی -فارسی ج.ا.ایران است که علاوه بر پوشش کل کشور، در کشور عراق و منطقه اقلیم کردستان نیز منتشر می شود.

]]>