فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 17:01:47 +0330fa اردوغان: اجازه تاسیس دولتی جدید در شمال سوریه را نخواهیم داد http://www.faratab.com/news/5095/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%3A-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sat, 24 Dec 16 19:14:25 +0330 اردوغان: اجازه تاسیس دولتی جدید در شمال سوریه را نخواهیم داد
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به هدف برخی افراد برای تشکیل دولتی جدید در شمال سوریه، تاکید کرد که اجازه تاسیس چنین دولتی را نخواهند داد.

]]>