فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 15:52:44 +0330fa اندیشه‌های چپ؛ رهایی‌بخش در غرب و ویرانگر در شرق http://www.faratab.com/news/4984/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%BE%D8%9B-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82 Sat, 17 Dec 16 15:15:02 +0330 اندیشه‌های چپ؛ رهایی‌بخش در غرب و ویرانگر در شرق
چرا اندیشه چپ در جهان غرب به گونه ای دیگر موثر بوده است و در جهان شرق کارنامه ای دیگر از خود بجای گذاشته است؟ علت این اختلاف در چیست؟

]]>