فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 02:54:25 +0330fa شکست رنتسی در آیینه مطبوعات اروپا http://www.faratab.com/news/4925/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sat, 10 Dec 16 18:30:05 +0330 شکست رنتسی در آیینه مطبوعات اروپا
رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی و سیاسی در ایتالیا به‌صورت مفصل به مسئله رفراندوم قانون اساسی ایتالیا و تأثیر آن بر روی سرنوشت جناح چپ و دولت این کشور پرداخته‌اند. بسیاری بر این گمان هستند که «نه» مردم ایتالیا به تغییرات در قانون اساسی این کشور درواقع نه به

]]>