فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 16:28:07 +0330fa حسن زیرک؛ صدایی برای همیشه .... http://www.faratab.com/news/4804/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%9B-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-.... Fri, 02 Dec 16 14:59:41 +0330 حسن زیرک؛ صدایی برای همیشه ....
حسن زیرک، نامی است که صدای بر آمده از روانش، مرا با خود می برد، به شهر هایی که نرفته ام و مردمانی که ندیده ام. صدایی است که مرز های جغرافیایی را کنار می زند

]]>