فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 02:10:52 +0330fa برشهایی از زندگی خصوصی آقای ترامپ! http://www.faratab.com/news/4698/%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Tue, 22 Nov 16 21:08:18 +0330 برشهایی از زندگی خصوصی آقای ترامپ!
دونالد ترامپ که برای چهار سال آینده سکان سیاست ایالت متحده را در دست خواهد داشت در زندگی خصوصی نیز مانند تجربه کاری، سرنوشتی پر از فراز و نشیب و چالش را پشت سر گذاشته است، وی تا کنون سه همسر اختیار کرده و صاحب پنج فرزند است.

]]>