فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 19:16:35 +0330fa موصل؛ قلب تنازعات پیدا و پنهان http://www.faratab.com/news/4629/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%9B-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86 Mon, 14 Nov 16 12:00:03 +0330 موصل؛ قلب تنازعات پیدا و پنهان
نزاع بر سر موصل به آسانی تمام نخواهد شد و چالش هایی واقعی را به دنبال خواهد داشت. بازسازی و اداره ی شهری که برخی آن را عراق کوچک می نامند، چرا که از تمامی فرقه ها، مذاهب و قبایل در آن سکونت دارند، کار ساده ای نخواهد بود.

]]>