فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 20:19:05 +0330fa ستیزه‌جویی اردوغان نسبت به کردها و تاثیر آن بر بحران‌‌ کنونی حاورمیانه http://www.faratab.com/news/4628/--%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7--%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%E2%80%8C-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 14 Nov 16 11:00:58 +0330   ستیزه‌جویی اردوغان نسبت به کردها  و تاثیر آن بر بحران‌‌ کنونی حاورمیانه
ترکیه درسیاست داخلی اش با اقدام علیه کردهای کشور و بحرانی تر نمودن اوضاع کشور و از طرفی هم در سیاست خارجی اش حمله به کردهای سوریه به بهانه مبارزه با داعش اوضاع را نا آرام کرده است.

]]>