فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 02:26:13 +0330fa اوج‌گیری بی‌سابقه اعتراضات علیه رئیس‌جمهور کره جنوبی http://www.faratab.com/news/4602/%D8%A7%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C Sat, 12 Nov 16 18:43:41 +0330 اوج‌گیری بی‌سابقه اعتراضات علیه رئیس‌جمهور کره جنوبی
در پی اوج‌گیری اعتراضات مردمی علیه «پارک گئون های»،رئیس جمهور کره جنوبی برخی منابع خبری از افزایش احتمال کناره‌گیری وی از سمت خود خبر دادند.

]]>