فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 04:14:43 +0330fa ترزا می‌ در پی تجدیدنظر در حکم دادگاه عالی انگلستان http://www.faratab.com/news/4560/%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Thu, 10 Nov 16 01:20:04 +0330 ترزا می‌ در پی تجدیدنظر در حکم دادگاه عالی انگلستان
کابینه «ترزا می»، نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلستان پس‌ازآنکه هفته گذشته دادگاه عالی این کشور در حکمی خروج از اتحادیه اروپا را منوط به مایید پارلمان این کشور کرد، اعلام کرده که به دادگاه تجدیدنظر شکایت خواهد کرد.

]]>