فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 20:09:16 +0330fa بشار اسد: غرب ناگزیر خواهد شد مرا بپذیرد http://www.faratab.com/news/4529/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%3A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF Mon, 07 Nov 16 10:35:02 +0330 بشار اسد: غرب ناگزیر خواهد شد مرا بپذیرد

]]>