فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 21:30:30 +0330fa اوج‌گیری بحران در ترکیه در پی افزایش سرکوب‌ها http://www.faratab.com/news/4485/%D8%A7%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Fri, 04 Nov 16 23:05:02 +0330 اوج‌گیری بحران در ترکیه در پی افزایش سرکوب‌ها
دولت ترکیه که توانست در انتخابات پارلمانی مجدد سلطه خود بر پارلمان این کشور را تثبیت کند پس از کودتای نافرجام ارتش با شدت بیشتری به سرکوب و بازداشت منتقدان و مخالفان خود می‌پردازد.

]]>