فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 20:26:43 +0330fa نیمی از مردم روسیه، سوریه را عامل برانگیختن جنگ جهانی سوم می دانند http://www.faratab.com/news/4433/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 31 Oct 16 22:12:25 +0330 نیمی از مردم روسیه، سوریه را عامل برانگیختن جنگ جهانی سوم می دانند
نتایج یک نظرسنجی در روز دوشنبه نشان داد که نیمی از مردم روسیه از تبدیل مداخله نظامی این کشور در سوریه به جنگ جهانی سوم در هراسند.

]]>