فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Mar 19 08:04:20 +0430fa دعوا بر سر پرچم آزادی موصل! http://www.faratab.com/news/4291/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%21 Mon, 17 Oct 16 11:30:23 +0330 دعوا بر سر پرچم آزادی موصل!
یادداشت اردشیر پشنگ در روزنامه ایران در خصوص عملیات موصل

]]>