فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 08:48:53 +0330fa بایدها و نبایدهای واکسن آنفولانزا http://www.faratab.com/news/4189/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7 Sat, 01 Oct 16 23:13:16 +0330 بایدها و نبایدهای واکسن آنفولانزا
واکسن آنفولانزا بزنیم یا نزنیم؟ این واکسن برای همه انواع آنفولانزا و سرماخوردگی کار ساز است یا نه؟ اینها سوالاتی هستند که با فرارسیدن فصل سرما کم کم ذهن افراد را به خود مشغول می کنند.

]]>