فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 21 Jan 21 19:09:29 +0330fa تعطیلی نشست شورای امنیت؛ تک مسکو و پاتک واشنگتن http://www.faratab.com/news/4160/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%9B-%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86 Mon, 26 Sep 16 19:23:15 +0330 تعطیلی نشست شورای امنیت؛ تک مسکو و پاتک واشنگتن
پس از شکست آتش بس در سوریه و تداوم درگیری میان جناحهای درگیر نشستی فوق العاده در شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد؛ در این جلسه نمایندگان آمریکا و روسیه و طرح اتهامات متقابلی یکدیگر را به برهم زدن آتش بس و جلوگیری از صلح متهم کردند.

]]>