فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 22 Jul 18 21:01:13 +0430fa مبارزان کرد سوری از غرب فرات عقب‌نشینی کنند! http://www.faratab.com/news/4057/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%21 Mon, 12 Sep 16 01:12:27 +0430 مبارزان کرد سوری از غرب فرات عقب‌نشینی کنند!
بر اساس گزارشات منتشر شده دولت ترکیه در پی آن است که 3 هزار نفر از نظامیان وابسته به ارتش آزاد سوریه را در منطقه امن موردنظر خود در شمال استان حلب مسقر کند و منطقه امن مورد نظر خود را ایجاد نماید.

]]>