فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 21 Jan 21 16:59:42 +0330fa حقيقت هنري در گستره‌ي «هرمنوتيک فلسفی» http://www.faratab.com/news/4056/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%C2%AB%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%8A%DA%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%C2%BB Mon, 12 Sep 16 10:54:07 +0430 حقيقت هنري در گستره‌ي «هرمنوتيک فلسفی»
تجربه‌ي هنري يکي از تجربه‌هاي بنيادي جهت تقرب به حقيقت است؛ زيرا در اين حوزه نيز فهم رخ مي‌دهد. گادامر در مقاله‌ي «زيبايي‌شناسي و هرمنوتيک» (1964) درصدد نشان دادن اين پيوند است.

]]>