فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 21 Jan 21 18:39:25 +0330fa رقابت با جهان بر سر ایران http://www.faratab.com/news/388/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 24 Feb 16 19:49:59 +0330 رقابت با جهان بر سر ایران
ایران انتظار دارد در سال آینده ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. افزایش ناگهانی منافع جهانی در بازار ایران مشهود است. چین و اروپا در حال رقابت با یکدیگر برای داشتن سهمی از این بازار هستند.

]]>