فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 14:41:34 +0330fa 6 نقد به عملکرد نومیدانه دولت تدبیر و امید در آموزش و پرورش! http://www.faratab.com/news/3979/6-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%21 Fri, 09 Sep 16 00:30:47 +0430 6 نقد به عملکرد نومیدانه دولت تدبیر و امید در آموزش و پرورش!
اگر گروهی مستقل سهم کم‌کاری تمامی دولت‌های بعد از انقلاب را در حوزه آموزش و پرورش بررسی کند، سهم دولت تدبیر و امید از دولت اول اصلاحات و دولت اول مهرورز نه تنها کمتر نیست بلکه به مراتب بیشتر است.

]]>