فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 02:12:09 +0330fa نفیسه روشن: یکی از نشان های کشورم را به تن کردم http://www.faratab.com/news/3511/%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%3A-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%89%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85 Sun, 07 Aug 16 19:53:34 +0430 نفیسه روشن: یکی از نشان های کشورم را به تن کردم
نفیسه روشن بازیگر تلویزیون گفت: ایران آثار تاریخی غنی و زیادی دارد، اما متأسفانه در برخی موارد به آن‌ها توجه نمی‌شود.

]]>