فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 08:21:16 +0330fa آیا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قطعی است؟ http://www.faratab.com/news/3488/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 06 Aug 16 12:04:26 +0430 آیا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قطعی است؟
از پیامدهای اقتصادی برگزیت که بگذریم، تبعات سیاسی آن نیز برای انگلیس مخاطره‌آمیز است. احتمال استقلال اسکاتلند و اتحاد دو ایرلند می‌تواند از پس‌لرزه‌های خروج انگلیس از اتحادیه باشد

]]>