فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 20 Aug 18 03:57:26 +0430fa 10 ابرقدرت آینده جهان چه کشورهایی هستند؟ http://www.faratab.com/news/3485/10-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 06 Aug 16 09:53:54 +0430 10 ابرقدرت آینده جهان چه کشورهایی هستند؟
بعد از سقوط و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت در عصر حاضر به شمار می آید. اما کشورهایی هستند که با توجه به

]]>