فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 23 Jan 19 15:58:16 +0330fa داعش: قامشلی تاوان منبیج را داد http://www.faratab.com/news/3250/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%3A-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Fri, 29 Jul 16 14:10:04 +0430 داعش: قامشلی تاوان منبیج را داد
حمله انتحاری در روز چهارشنبه در شمال سوریه 48 کشته برجای گذاشت که در میان آنها شمار زیادی زن و کودک به چشم میخورد.

]]>