فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 20:11:08 +0330fa هیچ آدم مجرمی نیست که خودش را دوست نداشته باشد http://www.faratab.com/news/3103/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Mon, 25 Jul 16 14:49:46 +0430 هیچ آدم مجرمی نیست که خودش را دوست نداشته باشد
حمیدرضا آذرنگ بازیگر می‌گوید دست‌اندرکاران سینما باید بتوانند ذائقه و سلیقه مخاطب را ارتقاء ببخشند و با او گام‌به‌گام جلو بروند، نه اینکه مخاطب را به کارهای گیشه‌ای عادت بدهند.

]]>