فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 19:28:50 +0330fa علت مهاجرت «سایه لک» به آمریکا از زبان مادرش http://www.faratab.com/news/3107/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%C2%AB%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%84%DA%A9%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4 Mon, 25 Jul 16 16:25:02 +0430 علت مهاجرت «سایه لک» به آمریکا از زبان مادرش
فرزند من اهل هیچ باند و گروهـی نبود، ترجیح داد بازیگری نکند و از ایران رفت.

]]>