فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 08:12:32 +0330fa شروط و مفاد آتش بس سوریه http://www.faratab.com/news/376/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Wed, 24 Feb 16 13:34:09 +0330 شروط و مفاد آتش بس سوریه
بشار اسد همزمان با اعلام موافقت با آتش بس، از برگزاری انتخابات پارلمانی در 13 آوریل (25 فروردین) خبر دادد

]]>