فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 15:20:15 +0330fa همسایگی ۲ خانواده مدرن و سنتی در «زیر آسمان شهر۴» http://www.faratab.com/news/3114/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%DB%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%B4%C2%BB Mon, 25 Jul 16 21:00:04 +0430 همسایگی ۲ خانواده مدرن و سنتی در «زیر آسمان شهر۴»
تهیه کننده سریال «زیر آسمان شهر۴» گفت: در «زیر آسمان شهر۴» ۲ خانه دیوار به دیوار داریم که یکی از آنها آپارتمانی مدرن و دیگری خانه‌ای قدیمی است. قصه پیرامون افراد حاضر در این دو خانواده می‌گذرد که هر کدام در حسرت دیگری هستند.

]]>