فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 21:30:59 +0330fa هنوز مدیران فرهنگی ما دست به دامن سانسور هستند http://www.faratab.com/news/3118/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Mon, 25 Jul 16 23:35:04 +0430 هنوز مدیران فرهنگی ما دست به دامن سانسور هستند
فرهاد اصلانی گفت: مدیران فرهنگی ما از روش‌های ناکارآمد، سانسور و روش‌های سلبی و پلیسی استفاده می‌کنند.

]]>