فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 08:25:29 +0330fa ادامه فیلمبرداری «سد معبر» در لوکیشن اصلی فیلم http://www.faratab.com/news/3119/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85 Tue, 26 Jul 16 00:15:02 +0430 ادامه فیلمبرداری «سد معبر» در لوکیشن اصلی فیلم
فیلمبرداری دومین ساخته بلند سینمایی محسن قرایی با نام «سد معبر» همچنان در لوکیشن اصلی فیلم درحال انجام است.

]]>