فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 16:41:12 +0330fa وزیر سابق بهداشت: در ایران جامعه پزشکی ناظر ندارد http://www.faratab.com/news/3120/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%3A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 26 Jul 16 00:50:04 +0430 وزیر سابق بهداشت: در ایران جامعه پزشکی ناظر ندارد
وزیر سابق بهداشت گفت: در دنیا بخش سلامت بخشی است که همه ارگان‌های حاکمیتی به دلیل اهمیت این بخش بر آن نظارت دارند. در کشور ما جامعه پزشکی به عنوان ناظر حضور دارد و ناظر دیگری نیست.

]]>