فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 16:32:06 +0330fa مشکل وقت نداریم، مطالعه را مزاحم کارهایمان می‌دانیم http://www.faratab.com/news/3121/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 26 Jul 16 01:25:04 +0430 مشکل وقت نداریم، مطالعه را مزاحم کارهایمان می‌دانیم
یک بازیگر تئاتر و تلویزیون گفت: اساسا وقت مشکل مطالعه نکردن ما نیست و بنظر من مشکل این است که ما برای خواندن کتاب تمرکز نداریم یعنی مطالعه را مزاحم کارهای دیگرمان می‌دانیم.

]]>