فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 10:50:18 +0330fa درباره نقش‌هایم قضاوت نمی‌کنم http://www.faratab.com/news/3078/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%85 Sun, 24 Jul 16 03:05:01 +0430 درباره نقش‌هایم قضاوت نمی‌کنم
نگین معتضدی جزو آن نسل بازیگران جوانی است که توانایی ایفای انواع و اقسام شخصیت‌ها را در ژانرهای مختلف دارد.

]]>