فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 03:35:34 +0330fa «ریحانا» به جمع بازیگران «بیتز متل» پیوست http://www.faratab.com/news/3072/%C2%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%84%C2%BB-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA Sun, 24 Jul 16 19:30:06 +0430 «ریحانا» به جمع بازیگران «بیتز متل» پیوست
اندکی پس از اعلام به پایان رسیدن سریال «بیتز متل» در انتهای فصل پنجم، سازندگان سریال خبر از حضور ریحانا در این سریال دادند.

]]>