فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Mar 19 08:09:26 +0430fa مهران مدیری: خداحافط برای همیشه تلویزون! http://www.faratab.com/news/3071/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%86%21 Sun, 24 Jul 16 12:10:05 +0430 مهران مدیری: خداحافط برای همیشه تلویزون!
مهران مدیری در برنامه هفت اعلام کرد بعد از برنامه دورهمی دیگر کار نمی‌کند و فقط در سال دو فیلم سینمایی می‌سازد.

]]>