فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 14:52:35 +0330fa شهرزاد کمالزاده: نقشی متفاوت را بازی کردم http://www.faratab.com/news/3054/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%3A-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85 Sun, 24 Jul 16 16:25:04 +0430 شهرزاد کمالزاده: نقشی متفاوت را بازی کردم
شهرزاد کمالزاده گفت: در دو نقش متفاوت در دو مجموعه «در قصه ها زندگی می کنند» و «آرام می گیریم» به تازگی ایفای نقش کرده ام که امیدوارم با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو شوند.

]]>