فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 05:33:21 +0330fa رضا صادقی: فضای مجازی ایران دچار آشفتگیست http://www.faratab.com/news/3052/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%3A-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 24 Jul 16 14:25:02 +0430 رضا صادقی: فضای مجازی ایران دچار آشفتگیست
فضای مجازی ما دچار آشفتگی و شلختگی است و این در صورتی است که در کل دنیا این فضا مرتب است و مردم هر چیزی را بخواهند از مرجعش پیدا می‌کنند. به نظرم این زمینه نیاز به فرهنگ‌سازی زیادی دارد.

]]>