فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 19 Sep 18 08:28:25 +0430fa فریبا نادری: بدهکاری دلیل اصلی پیوستن بازیگر ستایش به جم http://www.faratab.com/news/3049/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85 Sun, 24 Jul 16 13:21:06 +0430 فریبا نادری: بدهکاری دلیل اصلی پیوستن بازیگر ستایش به جم
وی با اشاره به حضور برخی بازیگران در شبکه های ماهواره ای اظهار کرد: "رامسین کبریتی" که به شبکه جم پیوسته در این سالها خیلی بدهکار بود، با توجه به شناختی که از او دارم 90 درصد از دلایل رفتن او به خاطر شرایط مالی اش بود.

]]>