فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 17:10:26 +0330fa نکیسا، دختر کُرد گل فروش! http://www.faratab.com/news/505/%D9%86%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%21 Wed, 20 Jul 16 19:31:31 +0430 نکیسا، دختر کُرد گل فروش!
نکیسا نام هنری اش است او این روزها در تهران بسیار معروف گشته است دختر گلفروشی که کُرد است و متولد شمال ایران.

]]>